Ang ginagawa namin

Mayroong mahigit 400,000 mga propesyonal ng kalusugan sa Ontario. Kabilang sa mga ito ang mga doktor, mga dentista, mga nars, mga kinesiologist, mga massage therapist at marami pa. Ang mga tagapangasiwa ng kalusugan ng Ontario ay ang 26 na mga kolehiyong namamahala sa kanila. Kami ay tinatawag na mga kolehiyo, ngunit kami ay hindi mga paaralan o mga organisasyon na kumakatawan sa mga propesyonal ng kalusugan. Ang mga tagapamahala ng kalusugan ng Ontario ay:

  • Nagtatakda ng mga kinakailangan para sa pagiging isang pinamamahalaang propesyonal ng kalusugan ng Ontario. Ang mga kwalipikadong propesyonal sa kalusugan lamang ang nakarehistro upang magsanay.
  • Nagtatakda at nagpapatupad ng mga pamantayan at patakaran para sa pagsasanay upang ikaw at ang iyong pamilya ay makatanggap ng ligtas, etikal, at karampatang pangangalaga/serbisyo mula sa mga kwalipikadong propesyonal sa kalusugan.
  • Nag-aatas sa mga propesyonal ng kalusugan na lumahok sa mga programa taun-taon na makakatulong na panatilihing napapanahon ang kanilang kaalaman at kasanayan.
  • Nagbibigay ng mga listahan sa online ng mga ng mga nakarehistrong practitioner upang mapatunayan mo ang katayuan ng isang propesyonal.
  • Tumatanggap at nag-iimbestiga ng mga reklamo tungkol sa mga propesyonal na aming pinamamahalaan.

Sa ibaba ay isang listahan ng mga website para sa lahat ng 26 na mga tagapamahala ng kalusugan ng Ontario (Ontario health regulators). Diyan, ay maaari kang makakuha ng mas detalyado at maaasahang impormasyon tungkol sa bawat isa. (Ang pag-click sa mga link sa ibaba ay magdidirekta sa iyo sa ibang website.)

Ang lahat ng mga tagapangasiwa ng kalusugan ng Ontario ay narito upang tumulong sa iyo. Habang ang webpage na ito ay magagamit sa maraming wika, ang ilang mga kolehiyo ay maaaring hindi makapagbigay ng serbisyo sa lahat ng mga wika. Mangyaring makipag-ugnay sa indibidwal na kolehiyo upang malaman nang higit pa ang tungkol sa kanilang mga patakaran sa pagsasalin-wika.

5 ways regulation helps instill confidence

Five Ways Regulation Helps Instill Confidence in Health Professionals

How do you know if you’re receiving competent, safe and ethical care from a qualified health professional? Oftentimes we’ll search online and read reviews, or we’ll ask family and friends for recommendations. These are powerful resources, but there’s one more resource: The 26 colleges that regulate many health professionals working in Ontario. While these organizations […]

Read More
4 things you can learn

Four things you can learn about regulated health professionals

Health care is often about asking good questions and gathering important information. Health professionals such as doctors, nurses and dentists gather certain details about their patients/clients to help provide them with the best care possible. But you can access details about them, too. This information is readily available online through Ontario’s health regulatory colleges and […]

Read More