ᐅᐅᐁᐧ ᑲᐅᒋᑐᑕᒪᐠ ᒋᓇᑕᒪᑯᔭᐣ ᑭᑎᔑᓭᐃᐧᓂᐠ ᐅᒋ᙮

ᑭᐣ ᐁᑲᐧ ᑭᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐸᑭᑎᓂᑲᑌ ᒪᐊᐧᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᒋᒥᓂᑯᔦᐠ᙮ ᑭᐡᐱᐣ ᒪᒥᑎᓀᐣᑕᒥᐦᐃᑯᔭᐣ ᓇᐣᑕ ᐃᐧᐸᑭᑎᓇᒪᐣ ᑭᑎᑭᑐᐃᐧᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑭᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᐣ ᐅᒋ, ᑲᓄᐡ ᑭᒋᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᑭᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᑲᒥᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᐅᒋᑲᓇᐊᐧᐸᒪᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧᓂᐊᐧᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᒪᒪᑕᐃᐧ ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᑲᐃᐧᑕᒪᑯᓇᐣ ᐊᓂᐣ ᑫᑐᑕᒪᐣ ᒪᑕᓄᑲᑕᒪᐣ᙮

ᒪᑯᐁᐧᐱᓇᐣ ᒐᐸᔑᐢ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓱᐨ ᒋᒥᑲᐊᐧᐨ ᑲᒧᐡᑭᓀᐱᐦᐃᑲᓱᐨ ᑭᒋᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ: (ᒪᒪᑯᐁᐧᐱᓇᐣ ᓇᓇᑲ ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᒐᐸᔑᐢ ᒪᒪᑕᐃᐧ ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᑲᐃᓇᐱᓇᓂᐊᐧᐠ, ᐁᑲ ᐅᑕ ᑲᔦ ᑲᐊᔭᑭᐣ ᐃᐃᐁᐧ ᒪᔭᑦ ᑲᐃᔑᑭᔑᐁᐧᔭᐣ᙮)