Kapag nakakita ka ng isang pinangangasiwaang propesyonal sa healthcare sa Ontario, ang mga ito ang maaasahan mo alinsunod sa iyong mga karapatan:

  • Makakahanap ka ng napapanahong impormasyon tungkol sa iyong propesyonal sa healthcare gamit ang online na rehistro na makikita sa bawat website ng tagapangasiwa ng healthcare.
  • Malinaw na ipapaliwanag sa iyo ng iyong propesyonal sa healthcare ang anumang iminumungkahing paggagamot o pamamaraan.
  • Malinaw na ipababatid ng iyong propesyonal sa healthcare ang mga singil o gastusin para sa mga serbisyo.
  • Maaari mong tanggapin o tanggihan ang anumang paggagamot o pamamaraan.
  • Maaari kang magtanong at magpahayag ng mga alalahanin.
  • Ikaw ay ituturing na katuwang sa pagpapasya tungkol sa pangangalaga ng iyong kalusugan.
  • Ibibigay sa iyo ang tamang paggagamot para sa iyong kondisyon.
  • Ligtas na ibibigay sa iyo ang iyong paggagamot.
  • Tatratuin ka nang may paggalang at pag-unawa.
  • Dapat may impormasyon ka tungkol sa anong dapat gawin kung magbago o lumala ang iyong kalusugan.
  • Mananatiling kompidensyal ang iyong personal na impormasyon.
  • Maaari kang makipag-ugnayan sa isang tagapangasiwang pangkalusugan upang pag-usapan ang isang alalahanin o upang magharap ng reklamo.

Mag-click sa link ng propesyonal sa ibaba upang malaman kung paano napoportektahan ng mga tagapangasiwang pangkalusugan ng Ontario ang iyong mga karapatan:

(Mapupunta ka sa ibang website kapag nag-click ka sa mga link sa ibaba, na maaaring hindi mababasa sa iyong wika.)